Miejsce: Świetlica Data : 13 VII 2017 Godz: 17.00-19.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością metodystyczną na otwarte spotkania. Niektórzy z nas urodzili się metodystami, dla innych był to świadomy wybór. Jacy są metodyści? W co wierzą i dlaczego? Co nas łączy, a co wyróżnia pośród innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce? Jak wygląda wspólnota naszego Kościoła i jak rozumie ona swoją misję we współczesnym społeczeństwie? Podczas spotkań skupimy się na podstawowych wyznacznikach naszego wyznania wiary, ale jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i konstruktywne dyskusje. 

Chcielibyśmy uniknąć zbytniego krytycyzmu wobec innych wyznań i modeli duchowości, czy pułapki naszej polskiej przywary narzekania. 

Wierzymy, że jest to możliwe, dlatego zapraszamy z gotowymi wątpliwościami, pytaniami i opiniami.

Na najbliższym spotkaniu porozmawiamy na temat ekologii. Zastanawimy się również nad znaczeniem biblijnego polecenia "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi." (1 Mojż 1,28).  

Poniżej fragment społecznego nauczania naszego Kościoła na temat "Natury"

Całe stworzenie należy do Boga, a my odpowiedzialni jesteśmy za sposób, w jaki je użytkujemy lub nadużywamy. Woda, powietrze, gleba, minerały, zasoby energetyczne, rośliny, zwierzęta, kosmos należy szanować i zachowywać nie tylko dlatego, że są potrzebne ludziom, ale ponieważ są tworami Bożymi. Dlatego żałujemy, że przyczyniamy się do dewastacji całego świata naturalnego. Uznajemy też odpowiedzialność Kościoła za styl życia i systemowe przemiany w społeczeństwie, które promowałyby bardziej sprawiedliwy ekologicznie świat oraz lepszą jakość życia dla całego stworzenia.

A. Woda. Powietrze. Gleba. Minerały. Rośliny.

Popieramy i zachęcamy do takiej polityki społecznej, która służąc ograniczeniu i kontroli powstawaniu produktów ubocznych i śmieci, promuje bezpieczne przetwarzanie i utylizację odpadów trujących i nuklearnych oraz zmierza do ich eliminacji. Popieramy i zachęcamy do takiej polityki społecznej, która dąży do redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk miejskich oraz wspiera oczyszczanie skażonego powietrza, wody i gleby.
Popieramy kroki mające na celu odtwarzanie ekosystemów. Popieramy posunięcia, które zmierzają do stosowania technologii alternatywnych w stosunku do technologii wielkiej chemii wykorzystywanej do produkcji, przetwarzania i konserwacji żywności.
Wzywamy do podjęcia stosownych badań naukowych, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o potencjalny wpływ takich technologii na stworzenie Boże zanim poddane zostaną procesowi wdrażania. Domagamy się opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego, podyktowanego dobrem człowieka wykorzystania zasobów morskich, nie prowadzącego do zachwiania równowagi ekologicznej.

B. Wykorzystywanie zasobów energetycznych

Popieramy i zachęcamy do polityki społecznej zmierzającej do racjonalnego i powściągliwego wykorzystywania zasobów energetycznych dla potrzeb człowieka, która teraz i w przyszłości zmniejszałaby i eliminowała technologie energochłonne i zagrażające zdrowiu, a nawet bezpieczeństwu ludzkości i całemu stworzeniu.
Z całego serca wzywamy do wsparcia idei oszczędzania energii i roztropnego wykorzystania zasobów energetycznych ze specjalnym uwzględnieniem zasobów odnawialnych tak, by nienaruszone zostało dobro naszej Ziemi.

C. Świat zwierząt

Popieramy takie regulacje prawne, które chronią życie i zdrowie zwierząt, nie wyłączając tych praw, które odnoszą się do zwierząt domowych i gospodarskich, a także zwierząt używanych w badaniach; popieramy również bezbolesny ubój zwierząt rzeźnych, ryb, ptactwa.
Zachęcamy do zachowania wszystkich gatunków, szczególnie tych którym grozi zagłada.

D. Kosmos.

Kosmos, zarówno ten odkryty jak i jeszcze nie odkryty, jest dziełem Bożym, należy mu się więc respekt, jakim powinniśmy obdarzać Ziemię.

E. Nauka i Technika.

Naukę uznajemy za uprawnioną interpretację Bożego świata naturalnego. Uznajemy ważność roszczeń nauki do opisywania świata naturalnego, aczkolwiek nie zgadzamy się na czynienie przez nią autorytatywnych roszczeń w kwestiach teologicznych. Technologię uznajemy za uprawnione narzędzie użytkowania Bożego świata natury, jeśli przyczynia się ona do rozwoju życia ludzkiego, umożliwiając wszystkim dzieciom Bożym rozwój danego przez Boga potencjału twórczego bez pogwałcenia naszych przekonań etycznych na temat stosunku ludzkości do świata naturalnego.
Uznając ważność nauki i techniki przekonani jesteśmy też o tym, że teologiczne zrozumienie doświadczeń ludzkich jest niezbędne do całkowitego zrozumienia miejsca ludzkości we wszechświecie. Nauka i teologia raczej się uzupełniają niż wzajemnie wykluczają. Zachęcamy przeto do dialogu między środowiskami nauki i teologii i wspólnego poszukiwania takiej obecności w życiu ludzkości, która umożliwi jej zachowanie życia na ziemi i za sprawą łaski Bożej poprawi jakość naszego wspólnego życia.

Zapraszamy w czwartek na godzinę 17.00

nasza świetlica przy ul.Słowackiego 26

Dyskusje nie mogą się obyć oczywiście bez dobrej kawy, która 

żartobliwie jest nazywana 

"trzecim sakramentem metodystów".

Zapraszamy!

Brak komentarzy.