ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji pod nazwą:

„Izba pamięci w Starych Juchach – świadectwem historii i tradycji Ewangelików działających na Mazurach” 

 

Stare Juchy, dnia 26 stycznia 2018 r.

 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Starych Juchach

19-330 Stare Juchy

ul. Jeziorna 10

NIP: 848-18-62-946

Tel. 695611206

e-mail: moniazuber@gmail.com

 

II INFORMACJE WSTĘPNE.

1.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2.Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

3.Wszystkie załączniki stanowią integralna część zapytania.

 

III.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zawarta w dniu 29.12 2016 roku

IV.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Jeziornej 10 w Starych Juchach, poprzez wykonanie prac rozbiórkowych, prace wykończeniowe, m.in.: wymiana parapetów, licowanie ścian, wykonanie gładzi , malowanie, ułożenie paneli. Ponadto przebudowa instalacji sanitarnych, co oraz roboty elektryczne. Szczegółowy wykaz prac w przedmiarze.

2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót i dołączenia go do oferty.

3.Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

4.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

5.Podane w opisach przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

6.Wszystkie wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

7.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych  zobowiązany jest wykazać wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie równoważności od zamawiającego. 

 

ROBOTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2018r lub w terminie określonym umową.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.    

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.W zakresie zdolności technicznych i zawodowych. 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.Dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 5 i 6 ustawy Pzp.

5.Złożenie przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Zapytaniu w rozdziale X, będzie stanowiło podstawę oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń dokona oceny złożonych ofert.

4.Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował regułą “spełnia” – “nie spełnia”. Wykonawcy, którzy nie spełnią, chociaż jednego z warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

5.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na każdym etapie postępowania. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

1.Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1. 

2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.

2)Oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.

3)Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym i braku  podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 6 do Zapytania

 

3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów /dokumenty te można załączyć do oferty/:

1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Zapytania. 

2)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zapytania, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zapytania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Zapytania.

3)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenia na kare aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6)Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

7)Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 ustawy Pzp. 

8)Dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejsza niż: 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych)

4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy § 7, 8  i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywać się będzie za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.

2.Zamawiający nie zamierza organizować zebrania z Wykonawcami.

3.Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający upoważnia: Monikę Zuber telefon 695773139, e-mail: moniazuber@gmail.com

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.W  uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 30 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.Wykonawca może założyć tylko jedną ofertę.

2.Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

1)Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2)Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularz oferty. 

3)Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
 ręcznie nieścieralnym atramentem.

4)Wszelkie ewentualne poprawki w formularzach muszą być naniesione czytelnie i  parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.

5)W przypadku, gdy Wykonawca składa kopie jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z oryginałem).

3.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie przedmiot zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, zaadresowanej na: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia Miłości Bożej ul. Słowackiego 26 19-300 Ełk  i oznaczona hasłem: „„Izba pamięci w Starych Juchach – świadectwem historii i tradycji Ewangelików działających na Mazurach”.

5.Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

6.Oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony powyżej z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY.

7.Oferta powinna być spięta w sposób trwały i posiadać ponumerowane strony.

8.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, złożone bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie.

11.Dokumenty, o których mowa w punkcie X są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z tym, że oświadczenia są składane wyłącznie w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

15.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcjum /spółka cywilna), oferta w takim przypadku musi spełniać następujące warunki:

1.Oferta winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2.Stosowne pełnomocnictwo /upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ należy załączyć do oferty.

XIII. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczania oferty poprzez wniesienie wadium.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć w:   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia Miłości Bożej ul. Słowackiego 26 19-300 Ełk, w terminie do 05.02.2018r.

2. Ofertę złożoną po upływie terminie do składania ofert zwraca się bez jej otwierania.

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

1.Cena powinna być podana:

1)Cyfrowo i słownie w złotych polskich.

2)Zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

2.Cena oferty jest ceną ryczałtową, dlatego należy w niej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.Podstawą do obliczenia ceny jest przedmiar robót i dlatego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

4.Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami           określonymi w art. 87 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

XVI.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT.

1.Przy dokonywaniu oceny najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium :

1)Cena brutto – znaczenie 60%.

2)Termin wykonania  – znaczenie 40%.

2.W kryterium cena ocenie zostanie poddana cena każdej części zamówienia oddzielnie. Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, tj.60 pkt., pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 

3.W kryterium termin wykonania punkty zostaną przyznane w następujący sposób: wykonanie do dnia 30 września 2018r. – 0 punktów, wykonanie do dnia 01 lipca 2018r. – 20 punktów, wykonanie do dnia 01 maja 2018r. – 40 punktów. 

4.Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.  

5.O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

6.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskają taką samą ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z niższą ceną a przy takiej samej cenie wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

7.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

8.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:                                                                                                                                     

1)Jest niezgodna z ustawą.

2)Jej treść nie odpowiada treści Zapytania.

3)Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji.

4)Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

6)Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 , na przedłużenie terminu związania ofertą.

7)Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVII. INFORMACJE KOŃCOWE.

1.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

2.Nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.Nie przewiduje się obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę, określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

W innych sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.

XVIII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA.

 

  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy pzp (dot. spełnienia    warunków udziału w postępowaniu).
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy pzp                                                                    (dot. przesłanek wykluczenia z postępowania).
  • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed                                              upływem terminu składania ofert – na żądanie Zamawiającego
  • Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę o realizacji zamówienia – na żądanie Zamawiającego
  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym i braku  podstaw do wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 7 –Przedmiar

 

                                                                                              ks. Monika Zuber

 

Brak komentarzy.